Tynaarlo houdt 1.4 miljoen euro over op begroting

Afbeelding
Gemeentenieuws Tynaarlo

TYNAARLO – De gemeente Tynaarlo heeft voor het jaar 2024 een begrotingsoverschot van ruim 1,4 miljoen euro. Dat is gebleken uit de begroting die is opgesteld voor het komende jaar. Op dinsdag 7 november wordt de begroting behandeld door de gemeenteraad. Wethouder Hans de Graaf ziet het vooralsnog als ‘buffer’ en maakt zich op voor ravijnjaar 2026. In dat jaar ontvangen gemeenten in Nederland op grond van de huidige stand van zaken substantieel minder geld uit Den Haag.

De wethouder die onder andere gaat over de financiën, heeft inmiddels een volle agenda voor ogen met mooie speerpunten. ‘Tegelijkertijd hebben we te maken met onzekerheden zoals de koers van het nieuwe kabinet en de impact van de hervormingsagenda Jeugd. Dit betekent dat enige behoudendheid gewenst is.’ Voor 2024 heeft het college drie belangrijke ambities. Verdere realisatie van (sociale) woningbouw en ruimtelijke ontwikkeling, uitwerking ambities duurzaamheid en klimaatadaptatie en sociale vernieuwd. Dat laatste wil zeggen, meer welzijn en minder zorg. Dat er bijna anderhalf miljoen onderaan de streep overblijft, betekent niet dat de gemeente nieuwe plannen maakt om te investeren. Er is geen ruimte voor nieuwe structurele activiteiten, zegt De Graaf. ‘Het overschot is hard nodig om de dalende in komsten vanuit het Rijk te compenseren.’ Ook heeft de gemeente te maken met een kostenstijging voor de nieuwe schoolaccommodaties. 

Ruimtelijke ontwikkeling

Voor ruimtelijke ontwikkeling is voor komend jaar extra geld gereserveerd. Dit is bedoeld voor de ontwikkeling van (sociale) woningbouw in onder andere Vries-Zuid en Ter Borch. Op bestaande locaties als de Bladergroenschool en De Kooi in Eelde-Paterswolde wordt woningbouw gerealiseerd. Dit met als doel om minimaal 450 woningen te bouwen in de huidige bestuursperiode. Het college boekt vooruitgang met de centrumplannen voor Eelde en Zuidlaren. In 2024 werken we verder aan concrete plannen voor bruisende dorpscentra. Op het gebied van fysieke uitvoering wordt in het eerste semester van 2024 gestart met de werkzaamheden in de wijk Westlaren en aan de Hoofdweg in Eelde.

Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Duurzaamheid en klimaatadaptatie staan hoog op de agenda van deze gemeente. Zeker in deze tijd is het van belang om inwoners te ondersteunen in het verduurzamen van hun huizen en omgeving. Hierin wil de gemeente de inwoners ondersteunen door bijvoorbeeld de inzet van energiecoaches. Daarnaast is het noodzaak om te investeren in een klimaatadaptatie: ofwel: het aanpassen van de leefomgeving aan het veranderende klimaat, om zo de gevolgen van extreem weer te beperken. De gemeente zit zich samen met partners in om gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast werkt de gemeente aan haar eigen klimaatdoelen door het wagenpark en het vastgoed te verduurzamen.

Sociale vernieuwing

Het college maakt stappen op het terrein van sociale vernieuwing, onder het mom ‘meer welzijn, minder zorg’. De hervormingsagenda Jeugd zorgt voor grote uitdagingen, niet alleen in de uitvoering maar ook financieel. Door vergrijzing en de toenemende vraag naar maatwerk in de zorg neemt de druk verder toe. Dit benadrukt het belang van een stevige sociale basis. Het college volgt daarom in 2024 de eerder ingeslagen weg waarop wordt ingezet op gezond en veilig opgroeien. Sport, cultuur en onderwijs spelen hierin een belangrijke rol. Daarom investeert het college ook het komende jaar fors in gedegen accommodaties.

Ravijnjaar 

Alle gemeenten krijgen te maken met het ‘ravijnjaar’ 2026. Wethouder de Graaf daarover: ‘Voor 2026 en ook 2027 krijgen we zoals alle gemeenten in Nederland op grond van de huidige stand van zaken substantieel minder geld uit Den Haag. De opgaven waar we gezamenlijk voor staan, met name op het gebied van migratie, wonen en klimaat, kunnen niet worden uitgevoerd zonder adequaat budget. De komende maanden zal duidelijk worden welke koers het nieuwe kabinet gaat varen en welke gevolgen dit heeft.’ Tynaarlo voert op dit moment nog geen concrete bezuinigingen voor, zegt de wethouder. ‘Dit hebben we als gemeenten afgesproken in VNG-verband. Op de achtergrond denken we natuurlijk wel na over mogelijke bezuinigingsrichtingen. Als het Rijk niet over de brug komt met een redelijke compensatie voor de uitvoering van de taken die we hebben uit te voeren als gemeente, dan hebben we vanaf 2026 te maken met uitdagende jaren en zal dit gepaard gaan met bezuinigingen die ook pijn gaan doen.’

De gemeenteraad behandelt de begroting op dinsdag 7 november om 13.00 uur. De vergadering is live te volgen via raad.tynaarlo.nl.

UIT DE KRANT