Gemeenteraad akkoord met omgevingsvisie 2023 – 2040

Gemeentenieuws Tynaarlo

TYNAARLO- De gemeenteraad van Tynaarlo heeft tijdens de vergadering op 14 november ingestemd met de omgevingsvisie 2023 – 2040. Daarin staat hoe we met z’n allen graag willen dat de gemeente eruitziet tussen nu en 2040. Hoe gaan we dus om met ruimte, water, natuur, landschap, milieu, verkeer en vervoer en natuurlijk ook hoe dat allemaal samenhangt met elkaar. Het doel is dat de gemeente Tynaarlo aantrekkelijk blijft voor alle inwoners. In de omgevingsvisie staan de ambities en doelen voor de omgeving op de lange termijn tot 2040. Dit betekent niet dat alles al vastligt. De visie is een basis. Het is het vetrekpunt voor concretere plannen die in de gemeente gemaakt worden. Het gaat dan om plannen die de gemeente zelf maakt, maar ook om plannen van inwoners, instellingen of bedrijven. Nieuwe plannen moeten dus aansluiten bij de omgevingsvisie. De visie is er voor inwoners, instellingen en bedrijven. Daarom heeft de gemeente zoveel mogelijk mensen mee laten denken over wat er precies in de visie moet komen te staan. Meedenken kon op verschillende manieren; via een interactieve website, een inwonersenquête, een scholenproject, inloopbijeenkomsten in de grote kernen, dorpsbijeenkomsten voor de kleine kernen, een stakeholderbijeenkomst en diverse bijeenkomsten met de adviesraad en de raadswerkgroep omgevingsvisie. Dit heeft veel informatie opgeleverd die is gebruikt voor het schrijven van de visie. Iedereen kan alle informatie vinden op vinden www.typischtynaarlo.nl. De omgevingsvisie is onderdeel van de omgevingswet. Deze landelijke wet treedt op 1 januari 2024 in werking. Wat verandert er dan? Als een inwoner een boom wil kappen, een aanbouw wil bouwen, een schuur wil plaatsen of een inrit wil aanleggen, dan kunnen inwoners terecht bij één loket: www.omgevingsloket.nl. Inwoners hoeven hierdoor straks niet ook nog naar andere organisaties, zoals de provincie of het waterschap.

UIT DE KRANT