Burgers gemeente Tynaarlo kunnen reageren op omgevingsvisie

Afbeelding
facebook

VRIES – Zaterdag 17 december is er in het gemeentehuis in Vries een inloopbijeenkomst waar burgers een informatiemarkt kunnen bezoeken. Burgers kunnen op dezelfde dag ook reageren op het voorontwerp van de omgevingsvisie, of in gesprek gaan met een medewerker van de gemeente. Wethouder Jurryt Vellinga benadrukt het belang van dit moment voor inwoners van de gemeente Tynaarlo.


‘Zaterdag kan iedereen die aanwezig is in het gemeentehuis antwoord geven op de vraag wat voor gemeente we willen zijn. We luisteren die dag naar wat mensen belangrijk en vinden en welke kant we op willen met de gemeente Tynaarlo. Niet iedereen is het met elkaar eens, maar we luisteren wel naar iedereen en daarom houden we deze dag om te laten zien dat wij samen met burgers meedenken over de toekomst van onze gemeente.’


De gemeente Tynaarlo werkt sinds 2016 aan een omgevingswet. Met de Omgevingswet worden de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vanuit verschillende wetten samengevoegd in een wet. Samenwerken, participatie en integraal werken zijn belangrijke pijlers onder de nieuwe wet. Met deze wet wordt ook het systeem van bestemmingsplannen vervangen door een omgevingsplan. Alle bestemmingsplannen die nu gelden in dorpskernen worden vervangen door een omgevingsplan, maar in de komende zeven jaren moeten al deze plannen worden vernieuwd. Om antwoord te geven op vragen die spelen is veel informatie nodig legt Vellinga uit. ‘We moeten in de eerste plaats weten waar we naartoe willen binnen de gemeente Tynaarlo. Het systeem moet het simpeler maken voor inwoners en de gemeente moet makkelijker en sneller kunnen werken.


Inwoners krijgen daardoor sneller een vergunning, waardoor we een efficiëntere overheid kunnen worden.’ Nadat de omgevingswet is ingegaan krijgen alle omgevingsplannen een update. Dit moet gebaseerd zijn op een omgevingsvisie en dit onderdeel is cruciaal voor inwoners vervolgt Vellinga. ‘Binnen deze visie hebben burgers letterlijk invloed op hoe onze gemeente er in de toekomst uit moet komen te zien. Willen we bijvoorbeeld wel of geen nieuwe bedrijventerreinen? Deze visie moet ook antwoord geven op de vraag hoeveel en waar we nieuwe woonwijken willen. Burgers die er een mening over hebben nodigen we nu uit om hun mening te geven, want het is in deze fase nog een voorontwerp. Het ligt nu nog ter inzage, maar alles wat wij in deze periode nog te horen krijgen nemen we mee in het uiteindelijke ontwerp. Daarom is enorm belangrijk om op tijd je stem te laten horen.’


Tijdens een uitgebreid participatietraject kregen alle inwoners de kans om mee te praten over de toekomst van de gemeente Tynaarlo. Zo kon men reageren op diverse stellingen, is er een leefbaarheidsonderzoek gehouden onder alle inwoners, was er een schilderwedstrijd voor alle basisscholen in de gemeente en zijn er bijeenkomsten georganiseerd in de verschillende dorpen. Alle reacties die gedurende het traject zijn opgehaald, zijn samengevat in een participatienota. Daarnaast zijn alle verslagen van de bijeenkomsten terug te vinden op de pagina ‘documenten en verslagen’ op de website www.typischtynaarlo.nl. Alle input die de afgelopen periode is verzameld, is verwerkt in een verkenningennota. De vraagstukken die uit de verkenningennota vloeiden zijn verwerkt in een discussienota. Op basis van deze nota wil het college van B&W de komende periode het gesprek aan gaan met een aantal betrokken partijen, waaronder vertegenwoordigers van de provincie, de Adviesraad Platteland en Kleine Kernen en de Regio Groningen-Assen. De opbrengsten van de gesprekken leiden tot een concept-omgevingsvisie, die de basis vormt voor de definitieve omgevingsvisie. Voordat de definitieve omgevingsvisie door de raad wordt vastgesteld, krijgen alle inwoners van Tynaarlo nog zes weken de kans om hierop te reageren tot 16 januari 2023. Op zaterdag 17 december is de gelegenheid om een presentatie over de omgevingsvisie bij te wonen. Deze presentatie vindt plaats tussen 11.00 en 12.00 uur en opnieuw tussen 13.00 en 14.00 uur.


Een omgevingsvisie gaat over de toekomst van de woon- en leefomgeving en over onderwerpen die daarop van invloed zijn. Je kunt daarbij ook denken aan zaken als verkeer en vervoer, wonen, water, milieu, landbouw en duurzaamheid. Maar ook sociaal-maatschappelijke onderwerpen komen aan de orde. Bijvoorbeeld hoe wordt omgegaan met onderwerpen als voorzieningen en vergrijzing. Op dit moment wordt er nog met verschillende wetten en regelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu gewerkt. Straks komt er één wet waarin al deze wetgeving en regelingen samen komen. Die wet schrijft voor dat elke gemeente een eigen omgevingsvisie en omgevingsplan heeft.


De twee hoofdthema’s in de verkenningennota en discussienota zijn ‘leefbare dorpen’ en ‘vitaal platteland’. Voor beide thema’s geldt dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Uit het participatietraject is gebleken dat de inwoners van de gemeente Tynaarlo zeer tevreden zijn met de leefbaarheid van hun dorpen besluit Vellinga. ‘Daarbij gaat het om zaken als veiligheid, rust en sociale samenhang, maar ook om de fysieke omgeving, de woning en de openbare ruimte. Wel moet er volgens onze inwoners voldoende aandacht zijn voor de toenemende vergrijzing in de dorpen en de kwaliteit van voorzieningencentra. Daarnaast komen ook zaken als verkeersveiligheid, het onderhoud van de openbare ruimte en voldoende woonruimte aan de orde. Bij vitaal platteland gaat het kort gezegd vooral om de kwaliteit van natuur en landschap. Wij kijken hoe we met behoud van het goede nieuwe ontwikkelingen mogelijk kunnen maken. De keuzes voor de omgevingsvisie hebben onder andere te maken met het verbeteren van de biodiversiteit, de energietransitie, klimaatadaptie en de mogelijkheden voor recreatie en toerisme binnen onze gemeente.’

UIT DE KRANT