Mail debat met lokale politici, VVD vs ChristenUnie

Afbeelding
de krant van tynaarlo

REGIO - Over een paar dagen zijn de landelijke verkiezingen! De Krant van Tynaarlo is benieuwd hoe de landelijke politiek zich verhoudt tot de lokale politiek en vroeg een aantal raadsleden van gemeente Tynaarlo zich hierover uit te spreken. Omdat het niet ‘live’ kon dit jaar, hebben de deelnemers  via mail met elkaar gedebatteerd over de landelijke standpunten van hun partij en hoe zij deze relevant vinden voor gemeente Tynaarlo. In dit maildebat zijn Gezienus Pieters fractievoorzitter VVD en Henny van den Born fractievoorzitter van de ChristenUnie met elkaar in debat gegaan per mail over de drie standpunten van de VVD.


De eerste gaat over Economie en overheid


Een terugtrekkende overheid gold decennialang als het recept voor een goed ondernemingsklimaat, economische groei en stijgende welvaart van mensen. Die doelen zijn voor ons nog steeds leidend.  Om een gezonde vrije markt te beschermen is een sterke overheid nodig. Economische groei is nodig om onze toekomstige welvaart zeker te stellen. Gerichte investeringen en een goed investerings- en ondernemersklimaat zijn daarvoor essentieel. Soms moet de overheid een actieve rol nemen. Bijvoorbeeld met investeringen via het nieuwe groeifonds in onderzoek en innovatie rond kunstmatige intelligentie. Ook goede infrastructuur en excellent onderwijs is daarvoor cruciaal.Onderwijs en Vrijheid


Te lang was minimale sturing door de overheid in het onderwijs de norm, en vonden we een zesje voldoende. Inmiddels stagneert in het basis- en voortgezet onderwijs de kwaliteit. Dat is een groot probleem als we een welvarend en innovatief land willen blijven. Als we willen dat het kapitalisme blijft werken voor de mensen, is het niet genoeg om oneerlijke handelspraktijken van andere landen of oneigenlijke belastingconstructies van bedrijven aan te pakken. We moeten er ook voor zorgen dat mensen de vaardigheden hebben die de komende decennia nodig zijn op de arbeidsmarkt.


Veiligheid


Dalende criminaliteitscijfers gaven ons lange tijd de indruk dat het wel goed ging met de veiligheid in Nederland. En op veel punten is dat ook zo. Het aantal slachtoffers van moord, andere geweldsmisdrijven, verkeersmisdrijven en vermogensdelicten daalt. Toch zijn er ernstige ontwikkelingen, die we moeten keren. Terreur en radicalisering vormen een continue dreiging. De georganiseerde drugscriminaliteit is uitgegroeid tot een heuse poldermaffia die onze rechtsstaat bedreigt en laat zien dat er geen plaats meer is voor een halfbakken houding van gedogen.


Henny van den Born van de ChristenUnie reageert verrast op de stellingen van de VVD.


Van den Born: “Ik heb met positieve verrassing en enige verbazing de bijdrage van de VVD gelezen. Natuurlijk neemt de VVD niet zonder slag of stoot afscheid van de ongebreidelde vrije markt. Maar ze ziet wel in dat er een sterke overheid nodig is om die in goede banen te leiden. Groei blijft echter het toverwoord. Blijkbaar heeft de samenwerking in een kabinet met partijen waar je van afhankelijk bent om te regeren, zoals de ChristenUnie, geleid tot andere inzichten. Aandacht voor gezinnen met kinderen blijkt bijvoorbeeld weer belangrijk. Hervorming van de arbeidsmarkt met een goed vangnet, het is toch meer de sociale economie uit het evenwichtige Rijnlandse model zoals Nederland altijd kende, dan het zelfzuchtige model uit de Angelsaksische landen dat steeds meer terrein won. Het kapitalistische spook waart nog wel door de tekst, maar dat is misschien nog de macht der gewoonte. Ook het belang van een goede ontwikkeling van onderwijs en innovatie herkennen we uit de programma’s van coalitiegenoten. De erkenning dat groen en groei geen tegenpolen zijn is een verademing. Nu nog onderkennen dat ontwikkeling en groei niet hetzelfde zijn. Je kunt prima een duurzame, circulaire economie ontwikkelen, daar moet de inzet op gericht zijn. Dat geldt voor alle sectoren, ook voor de landbouw die daar volgens ons grote stappen in zet. Noem het groei in kunde en kennis, tegenover groei in consumptie en productie. Want dat daar grenzen aan zijn is hopelijk ook de VVD duidelijk geworden. De stellingen over de aanpak van drugscriminaliteit kunnen we alleen maar onderschrijven. Alles overziend zien we dat de VVD een ontwikkeling lijkt door te maken naar een duurzame, zorgzame samenleving, de verrechtsing lijkt gestopt. Dat stemt hoopvol voor een coalitie straks waar Nederland mee verder komt, ook Tynaarlo. Daarvoor is het wel nodig dat die potentiele partners sterk genoeg zijn om een evenwichtige coalitie te vormen. Een stem op de ChristenUnie is daarmee een stem op een partij die kan bijdragen aan een stabiele regering, die zorgt voor zaken die echt tellen.”


Volgens Pieters is er sprake van onterechte verbazing vanuit de ChristenUnie.
Pieters: “Dat er bij de heer Van den Born sprake is van verrassing over de stellingen van de VVD, verbaasde mij omdat de Christen Unie medeverantwoordelijk is en aan de wieg heeft gestaan van het regeringsbeleid van de laatste jaren. In mijn beleving is de VVD visie,  in grote lijnen, een voortzetting van het ingezette beleid.  En natuurlijk neemt de VVD geen afstand van de vrije markt, de VVD geeft aan dat er een sterke overheid nodig is om een gezonde vrije markt te beschermen. Een vrije markt is noodzakelijk om, de noodzakelijke, economische groei te realiseren. In onze snelle en dynamische samenleving is het niet alleen de arbeidsmarkt die een voortdurende hervorming behoeft. De aanpassingen, ontwikkelingen en veranderingen zullen in alle delen van onze samenleving noodzakelijk zijn. Ik onderschrijf de mening van de heer Van den Born dat de potentiële partners sterk genoeg moeten zijn om een stabiele coalitie te vormen. Een stem op De VVD draagt er aan bij dat er een regering komt, die zorgt voor zaken die echt tellen.”

UIT DE KRANT

Lees ook